תקנון אתר בשביל ההורות

כללי

ברוכים הבאים לאתר ""בשביל ההורות"" הפועל בכתובת  https://www.2-parents.co.il/ ו/או בכל דומיין אחר, באשר יהיה כתובתו המקושר איליו ( להלן: "האתר" ).

האתר פועל באמצעות ""בשביל ההורות"",  אשר הוקם ומנוהל על ידי ליאת רוקח זמרוני- מנהלת האתר ובעליו  (להלן:"מנהלת האתר") ומהווה פלטפורמה לקבלת כלים טיפים והשראה בתחום ההורות ומציע ללקוחותיו תכנים,  קורסים, סדנאות, קורסים און לין, הרצאות, כנסים כלי ידע והעשרה בנושאים של גידול ילדים, באמצעות מגוון מוצרי התוכן/הקורסים ו/או תכניות העשרה כמפורטים בו , כמו גם מרכז להדרכת הורים והכשרת אנשי מקצוע בתחום המשפחה וההורות.

החומרים המוצגים באתר בכל מדיה  ובכלל זה כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה ציור, רישום,  לוגויים, צילומים אודיו וודיאו תמונות סטילס לרבות אופן עיצובם של הנ"ל הינם בבעלותה הבלעדי או ברישיון שהוענק למנהלת האתר. כל החומרים המצויים ו/או הניתנים להורדה  מהאתר הם רכושה הבלעדי של מנהלת האתר.

אין להעתיק או  לפרסם כל חלק מהדפים ו/או המידע ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של מהלת האתר..

התקנון מגדיר את  כלל הזכויות ו/או החובות החלות על משתמש באתר לרבות בגין שימוש במוצרים ו/או בשירותים המוצעים ו/ או המשווקים  על ידי האתר , אם בתמורה ו/או חינמיים , כולל ומבלי למעט בגין השירותים ו/או המוצרים המקוונים המוצעים הן במסגרת הכנסים/ההרצאות  והנך מחויב/ת לנהוג בהתאם לתוכנם.

בבקשה קראו בעיון רב את כלל התנאים וההסכמות המפורטים בתקנון וזאת בטרם עשיית כל שימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו ו/או בטרם השתתפות בכל פעילות המוצעת בו  באם מקוונת ו/או לאו .

השימוש בשירות ובתכני האתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן, וחל על כל משתמש או מבקר באתר (כל אחד מהם ייקרא להלן- "המשתמש") לאחר שנכנס לאתר.

קרא את תנאי שימוש האתר בקפידה שכן, הגלישה והשימוש שתעשה באתר כפופים לתנאי השימוש ומהווים הסכם מחייב בינך לבין מנהלת האתר ""בשביל ההורות"".

השימוש באתר ו/או הזמנת המוצרים מהאתר מהווה הסכמה בלתי מותנית על ידך  להוראות ו/או התנאים המצוינים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות והוראות השימוש באתר ו/או כל הוראה הנוגעת למוצר ו/או שירות באתר (אשר יקראו יחד:"התנאים המחייבים").ככל ואינך מסכים לאמור בתנאי השימוש במלואם וללא סייג, אנא הפסק מיד את גלישתך באתר.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד, ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תנאי שימוש זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

התקנון להלן ממזג את כל הכללים, החיובים, והנהלים החלים על כל אדם ו/או ישות משפטית אחרת העושה שימוש מכל סוג באתר לרבות אך מבלי להגביל, בדבר פעולת גלישה בלבד ו/או כל פעולה אחרת כמשתמש רשום, כפי שיפורט בתקנון זה , בעוד ""בשביל ההורות""   שומרת על זכותה, הבלתי מוגבלת, לעדכן את תנאיו של תקנון  זה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

כל ההזמנות המבוצעות דרך האתר, הן באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר תקשורת דומה, לרבות לפטופ, מחשב כף יד, מכשיר סלולארי וכדומה, יעשו בכפוף למפורט בתנאים המחייבים ויחולו על השימוש באתר.

כל שימוש באתר, באשר יהיה טיבו וסוגו, מעיד על הסכמתך כי כלל ההוראות של תקנון זה יחולו עליך ויחייבו אותך. מתוקף ההצהרה כאמור, הנך מוותר/ת ויתור מלא וסופי על כל טענה ו/או דרישה כנגד ""בשביל ההורות""  ו/או מי מטעמה לרבות סוכניה, שלוחיה מנהליה וכיו"ב בגין כל עניין הקשור לשימושך באתר ו/או למוצרים ו/או לשירותים המוצעים בו למעט דרישה ו/או תביעה הקשורה להפרה מצד ""בשביל ההורות""  בהתאם להוראותיו של הסכם זה.

כל הכללים המפורטים בתקנון זה יחולו בהתאם, גם על הפעילות המתבצעת במסגרת קבוצות הפסיבוק הקיימות של "בשביל ההורות" , והן על קבוצות  פייסבוק שיוקמו בעתיד כמו גם על הדף העסקי של ""בשביל ההורות"" בפייסבוק .

הסכמה לתנאי השימוש

מוסכם כי השימוש באתר ו/או עשיית כל פעולה מכל סוג על ידך במסגרתו, לרבות ומבלי למעט פעולת גלישה בלבד, רישומך באתר כמשתמש רשום לו תוקנה סיסמא והן כל פעולה נוספת הקשורה לשימוש באתר ו/או למוצרים ו/או לשירותים ו/או לכל פעילות בין אם מקוונת ובין אם לאו  המוצעים בו, מעידה על מתן הסכמתך הבלתי חוזרת ל"בשביל ההורות"  לנהוג על פי תנאיו של תקנון זה  וכל האמור בו יחייב אותך באופן סופי ומוחלט ומכאן נגזרת החשיבות הרבה לקוראם בעיון רב בטרם עשיית כל פעולה באתר.

ההסכמה הנ"ל, הניתנת על ידך לתנאיו של תקנון זה הינה סופית מוחלטת ובלתי חוזרת וניתנת אף כהסכמת מכללא לכלל ההוראות של תקנון זה ו/או תנאים נוספים שיתווספו על ידי "בשביל ההורות"  בכל עת בעתיד בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לכללים המפורטים בהסכם זה.

 • הנך מאשר/ת כי הנך בגיל 18 ומעלה והנך בעל הכשרות המשפטית הנדרשת להתקשר בתקנון מחייב זה.
 • הנך מתחייב/ת כי כל המידע שנמסר ו/או יימסר על ידך ו/או על ידי מי מטעמך במסגרת האתר ו/או השירותים ו/או המוצרים הינו אמת ומדויק.
 • הנך מאשר/ת את האיסור המוחלט להתחזות לאדם אחר ו/או להשתמש בפרטים מזהים של אדם אחר ו/או לתת כל מידע שהוא כוזב או אינו מדויק לחלוטין. הנ"ל חל גם על כלל המידע שנמסר על ידך במהלך כל הליך הרשמה המתבצע באתר מכל סוג.

אי כיבוד על ידך של הכללים הנ"ל ו/או של כל אחת מהוראותיו של תקנון זה עשוי להוות עילה ל- "בשביל ההורות"  להפסקה ו/או השהייה ו/או חסימת גישתך להמשך שימוש על ידך באתר ו/או באילו ממוצריו ו/או תכניו.  "בשביל ההורות"  שומרת על זכותה, לבטל בכל עת את שם המשתמש שלך ו/או לדחות את הרשמתך ו/או להפסיק לאלתר את מתן השירותים ו/או למנוע את גישתך לאתר ו/או לכל חלק ממנו והכול כאמור בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של "בשביל ההורות" ומבלי חובתה לנמק את הטעמים להחלטותיה.

שינויים באתר והפסקת השירות

"בשביל ההורות"  שומרת על זכותה לערוך בכל עת כל שינוי ו/או תיקון מכל סוג שיהיה בהוראותיו של תקנון זה ו/או באתר ו/או  בסל המוצרים ו/או בתכנים הנכללים בהם ו/או בשירותים מכל סוג המוצעים באתר וכן; להשהות את הפעלת האתר או חלקו ו/או להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם לפי שיקול דעתה הבלעדי. וכן יכולה הנהלת האתר לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, עיצובו, היקף וזמינות השירותים בו, והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. בעשיית שימוש באתר הנך מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הנהלת האתר רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה, את היצע ומגוון המוצרים באתר לרבות שינוי של כל חלק מהמוצרים ו/או מהשירותים ו/או של כל תוכן המוצע במסגרתם, שינויי של תעריפי התמורה בגין המוצרים ו/או השירותים וכל זאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של  "בשביל ההורות". הנהלת האתר אינה מתחייבת להיקף ו/או  זמינות  של מוצר כלשהו.

הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באמצעות פרסום גרסה מעודכנת באתר. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים. אם אינך מסכים עם מי מהתנאים החדשים עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

בעצם השימוש באתר מוסכם עליך כי חלה עליך האחריות לעקוב אחר שינויים כאמור, שעשויים לחול הן על הוראותיו של התקנון, ו/או על כל חלק באתר ומכאן חובתך לעיין מעת לעת בהוראותיו של תקנון זה על מנת להתחקות אחר אכיפת השינויים כאמור. בכל עת תוכל לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

יובהר כי המשך שימוש על ידך באתר לרבות בכל חלק ממנו תהווה את הסכמתך לכלל השינויים שגולמו בו בכל עת ובכל אופן לרבות אך מבלי למעט בשינויים בתקנון זה ו/או באתר ו/או בכל אופן בפורמט ו/או בתצורה ו/או באפיונם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים בו ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה נגד "בשביל ההורות"  ו/או לכל גורם מטעמה בקשר לעריכת שינויים כאמור ו/או יישומם על ידי "בשביל ההורות", מנהליה  ו/או מי מטעמה.

כללים לשימוש במוצרים ו/ או בשירותים באתר

הנך נדרש להשתמש באתר ו/או במוצרים ו/או בשירותים המוצעים בו בהתאם לכללים המפורטים בתקנון זה. הנך מתחייב/ת בזאת כי כל שימוש באתר ו/או במוצריו ו/או בתכניו ייעשה על ידך בלבד ולצורך שימושך האישי בלבד ובהתאם להרשאות מאת "בשביל ההורות"  ו/או מי מטעמה בהתאם לאמור בתקנון זה.

יובהר כי "תוכן" בהקשר של תקנון זה או "תכנים" כולל- כל מידע מכל מין וסוג לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אורקולי, או כל שילוב שלהם, וכן עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך עיצובם והצגתם לרבות כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, דמות, הדמייה, דגימה, סרטון, קובץ קולי ו/או מוזיקלי, כל קוד מחשב, תוכנה, יישום, מאגר נתונים, וממשק וכל סימן ו/או תו ו/או סמל.

הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כדלקמן:

 • הנך מתחייב/ת להימנע מכל פעולה המפרה ו/או עשויה להפר זכויות פטנט, סימן רשום, סימן שירות רשום, סוד מסחרי, זכויות יוצרים, זכויות פרסום או כל זכות אחרת של "בשביל ההורות" ו/או של כל אדם או ישות משפטית הקשור בשביל ההורות ו/או מי מטעמו ו/או  הפרת כל חוק ו/או חבות הסכמית.
 • הנך מתחייב/ת להימנע מלהעלות ו/או להעביר ל"בשביל ההורות" ו/או לכל גורם מטעמה כל מידע שהנו שקרי, מטעה, לא מהימן או שאינו מדויק, או כל תוכן ו/או מידע שאינו חוקי, מאיים, פוגעני, טורדני, מעליב, מוציא דיבה, שיש בו הונאה, חודר לפרטיותו של אדם אחר, גס, בוטה, או תוקפני. הוראה זו תחול ללא כל תנאי ו/או מגבלה גם על פעילות הקשורה ל"בשביל ההורות" המתבצעת במסגרת עמוד הפייסבוק העסקי שלה בכתובת https://www.facebook.com/2parents בו מנוהלת כקבוצה סגורה הידועה בשם https://www.facebook.com/groups/SuccessfulParents .
 • הנך מתחייב/ת להימנע מלייצר ו/או להעביר ל"בשביל ההורות" ו/או לאתר ו/או לכל משתמש בקבוצת הפיסבוק כל תוכן אשר לא הוזמן ו/או שולם ו/או פרסומת שלא אושרה ו/או חומרי קידום או כל הודעת דואר זבל, ספאם או תכתובות שרשרת ו/או העברת כל מידע המכיל תוכנות וירוס או קודים ממוחשבים אחרים לרבות אך מבלי מעט מקבצים, ו/או תכניות המעוצבים ו/או מכוונים לגרום נזק או אשר עשויים להוות הפרעה, להגביל או למנוע באמצעות פונקציה מתאימה של כל תוכנה שהיא, חומרה או כל ציוד תקשורת ו/או להרוס או להשיג גישה שאינה מאושרת אל המערכת של האתר ו/או בסיס הנתונים ו/או הסיסמאות או כל מידע שהוא, אודות "בשביל ההורות"  או כל גורם שלישי הקשור ל"בשביל ההורות"   ו/או למי מטעמה לרבות בכל הקשור באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצעים בו ו/או פעילויות מכל סוג של משתמשי האתר ו/או קבוצת הפייסבוק הקשורות ל"בשביל ההורות" .
 • הנך מתחייב/ת לא להתחזות לאדם או לישות, כולל עובד כלשהו או נציג של "בשביל ההורות".
 • הנך מתחייב/ת להימנע מנקיטת כל פעולה המחייבת ו/או העשויה לחייב את "בשביל ההורות"  ו/או מי מטעמה (בעניינים הכפופים לשיקול דעתה הבלעדי: לרבות אך מבלי למעט, חיובים הקשורים לצדדים שלישיים, לתשתיות "בשביל ההורות" ).
 • הנך מתחייב/ת להימנע מכל ניסיון להפריע ו/או להזיק למהלך הפעולות התקין של השירותים המוצעים באתר, ו/או לתפקודו התקין של האתר ו/או של "בשביל ההורות" . להימנע מהעברת הודעות בשם "בשביל ההורות"  שלא ניתנו בגינם הרשאות מפורשות מראש ובכתב מ"בשביל ההורות" ו/או נציגיה המוסמכים לעניין זה, לרבות כל הודעה העשויה להיות הודעת ספאם.
 • הנך מאשר/ת את המניעה המוחלטת מעשיית כל שימוש שעשוי לשנות ו/או לתרגם ו/או ליצור יצירות נגזרות מהשירותים המוצעים באתר, לרבות האיסור המוחלט להעתיק, להשכיר, להפיץ, ו/או להעביר בכל דרך אחרת כל זכות אישית הניתנת לך באמצעות שימושך באתר ו/או המוצרים ו/או כל מוצר ידע אחר ו/או השירותים המוצעים בו שאינה בכפוף לקבלת הרשאה מראש ובכתב מ"שביל ההורות" כנדרש ובהתאם להוראותיו של תקנון זה .

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, "בשביל ההורות" שומרת על זכותה הבלעדית להסיר כל תוכן מכל פלטפורמה במסגרתה הנ"ל פועלת לרבות ומבלי למעט בקבוצת הפייסבוק ו/או בכל מסגרת בה תבחר לפעול בעתיד  העשוי בכל אופן להפר את הוראותיו של תקנון זה, ו/או את חוקיה של מדינת ישראל ו/או תקנת הציבור הנהוגה בה, וזאת אף בנסיבות בהן לא נתקבלה כל הודעה מאת גורם שלישי בדבר ההפרה ו/או החשש להפרה כאמור לעיל .

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, "בשביל ההורות"  ו/או כל גורם המורשה לפעול מטעמה רשאי למנוע את גישתך לאתר ו/או לקבוצת הפייסבוק ו/או  לחלק ממנו ו/או לכל פלטפורמה  במסגרתה  מוצעת פעילותה של "בשביל ההורות" , לרבות מתחמים מקוונים ו/או מתחמים פיזיים (חסימת גישה) אם באופן זמני ו/או קבוע לכל מידע ו/או תוכן אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של "בשביל ההורות"  נידרש להסירו ו/או לשנותו לרבות חסימת גישתך בהתאם להוראותיו של סעיף זה לפרטי הגישה שניתנו לך לרבות שם המשתמש ו/או הסיסמא ו/או לכל תוכן המצוי בו.

הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כי לא תערוב או תתחייב בשם "בשביל ההורות"   בהצהרה, ערבות או התחייבות כלשהן ולא תטיל על "בשביל ההורות"   ו/או מי מטעמה כל חיוב שהוא שאינו בהתאם להוראותיו של הסכם זה.

הנך יודע/ת ומסכים/ה, כי אינך רשאי לייצג את "בשביל ההורות"   ולא להשתמש בשם ו/או סימן מסחרי ו/או סימן שירות רשום או לא רשום, ו/או בכל קניין רוחני שלה או של מי מטעמה אשר ניתן לה ההרשאה לעשות בו שימוש , בשום צורה בפני כל אדם או גוף לכל מטרה שהיא, והנך מתחייב/ת לא לפרסם כל פרט שהוא לגבי "בשביל ההורות" למעט אם קיבלת את הסכמתה המפורשת מראש ובכתב.

רישום באתר

כל אחד יכול לגלוש באתר ולצפות בתוכן ו/או מידע המצוי בו על מנת ליהנות ממוצרי הידע המוצעים בו, לרבות מתכניות ו/או קורסים המוצעים בו אם כיום ו/או בעתיד , אם בתמורה ו/או תכנים חינמיים הנך נדרש להירשם באתר באמצעות מילוי פרטים מבוקשים , אשר בעקבותיהם יינתנו לך באופן אישי (אלא אם נתקבלה הרשאה אחרת מאת "בשביל ההורות"  בהתאם לשיקול דעתה ) פרטי גישה לרבות שם משתמש וסיסמא אשר ישלחו לך באמצעות מנהל האתר ו/או באמצעות כל דרך חלופית כפי שיקבע על ידי "בשביל ההורות".

משתמש נדרש לספק ל"בשביל ההורות"  פרטי זיהוי והרשמה שלמים ומדויקים. מחדל שלך במתן מידע מדויק ושלם, עשוי להתהוות לכדי הפרה של תנאי השימוש באתר, והפרה כאמור עשויה להוביל לסיום ו/או חסימת פעילותך באתר ולסגירת חשבונך.

הנך מאשר/ת ומצהיר/ה את הסכמתך להימנע מלפעול באופן הבא כדלקמן:

 • לתת ל"בשביל ההורות" שם ו/או דומיין ו/או כל פרט מזהה נוסף של אדם אחר מתוך כוונה להתחזות לאותו אדם.
 • להשתמש בפרטי הגישה של אדם אחר מבלי לקבל הרשאה כנדרש.
 • להשתמש בשם ו/או דומיין שעשוי להיות גס, וולגרי או פוגעני.


חלה עליך האחריות לשמור בהקפדה יתרה על סודיות של שם המשתמש והסיסמה שניתנה לך ע"י מנהל האתר ו/או מי מטעמו.
.

הנך מתחייב/ת לכבד את האיסור המוחלט להשתמש בחשבון משתמש של אדם אחר ו/או של ישות משפטית אחרת מבלי שברשותך הרשאתו המפורשת בכתב של "בשביל ההורות" .

הנך מתחייב/ת להודיע "בשביל ההורות"  בכתב בסמוך ככל הניתן למועד בו הגיע לידיעתך כי התקיים אירוע בו נעשה שימוש בלתי מורשה ו/או שישנו  חשש כי יתקיים אירוע כאמור בחשבון המשתמש שלך ו/או של צדדים שלישים ולהעביר למנהל האתר הפועל בכתובת:

info@2-parents.co.il  הודעה בכתב בדבר כל פעילות העשויה לפגוע בפרטיותם וביטחונם של משתמשים אחרים באתר.

יודגש כי "בשביל ההורות"   שומרת על זכותה כי בכל עת בעתיד,  תהיה רשאית לשנות הן את סל המוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידה והן את גובה התמורה המבוקשת על ידה בגין השירותים ו/או המוצרים כאמור והן את עמלות כרטיסי האשראי הנדרשות על ידה ו/או על ידי כל גורם מטעמה.

יובהר כי יכול וחלק מאמצעי התשלום אשר ניתנו על ידי משתמש במסגרת האתר לא יאפשרו ל"בשביל ההורות"  לבצע גבייה בפועל של סכומי התמורה, בין היתר אך מבלי למעט בשל טעמים הקשורים להיעדר מסגרת בכרטיס אשראי אשר ניתן על ידי המשתמש ו/או העדר תוקף באמצעי החיוב ומכל טעם דומה אחר ובנסיבות דנן בשביל הההורות  תפנה למשתמש ותהא זכאית לדרוש את תמורה באמצעי תשלום חלופיים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולתנאי תקנון זה ולא יהיו למשתמש כל טענה ו/או דרישה כנגד "בשביל ההורות"   בכל עניין הקשור ו/או הנגזר מגבייה כאמור.

התמורה

התמורה וכל עניין הקשור ו/או הנגזר ממנה בגין רכישת רישיון השימוש בתכני האתר ו/או בקורסי הידע, תקבע על ידי "בשביל ההורות"  ותהא כפופה למדיניות התשלומים ו/או מדיניות הביטול הנהוגה בה.

יובהר כי "בשביל ההורות"  שומרת על זכותה לעדכן את גובהה התמורה ו/או את מדיניות התשלומים ו/או את מדיניות הביטול הנהוגה אצלה מעת לעת.

"בשביל ההורות"  מציעה לקהל רוכשי השירותים ו/או המוצרים זכות ביטול והשבה של מלוא התמורה אשר שולמה על ידם, בכפוף לעמידתו המלאה של המבקש לבטל, בכל תנאי מדיניות הביטול כמפורטים בתקנון זה ו/או כפי שאושרו בכתב ללקוח על ידי "בשביל ההורות"  ו/או כל גורם מטעמה .

התמורה שנקבעה בגין השירות ו/או המוצר תשולם באמצעות סליקת כרטיס אשראי המתבצעת דרך הפלטפורמה של www.cardcom.co.il אשר אחראים על הפקת חשבוניות מותאמות והתשלום יבוצע בכפוף לתנאי השימוש של cardcom.co.il.

מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, "בשביל ההורות"  שומרת על זכותה להציע לקהל לקוחותיה אף מגוון אפשרויות תשלום נוספות , בין היתר באמצעות תשלום באמצעות Paypal מסירת המחאות, תשלום במזומן  ו/או באמצעות העברה בנקאית אך יובהר כי אופני תשלום חלופיים אלו, יהיו כפופים לפניה שתתבצע על ידי לקוח למנהל האתר של "בשביל ההורות"   וקבלת הרשאה מראש ובכתב מאת גורם המוסמך לביצוע תשלום התמורה באופן חלופי שאינו באמצעות סליקת האשראי המתבצעת באתר.

יובהר כי רק לאחר קבלת האישור ממנהל האתר והסדרת תנאי התשלום יימסרו לקוח פרטי הגישה לכניסה לתכנים שנרכשו.

מדיניות הביטול – תנאי מסגרת

בגין רכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים במתחם הפעילות, תחול מדיניות החזרה כדלקמן:

תוך 14 ימי עסקים מתאריך משלוח פרטי הגישה ללקוח, יהיה הנ"ל רשאי להודיע ל"בשביל ההורות" בכתב על רצונו לביטול ההשתתפות מכל סיבה שתהא וזאת  באמצעות  מכתב בדואר, דוא"ל, פקס, קישור ייעודי באתר לצורך הודעת הביטול. ויהא זכאי להחזר כספי מלא. כאשר בהודעת הביטול יפרט  המשתמש את שמו ומספר הזהות שלו.

הודעת ביטול כאמור תימסר למערכת האתר בכתובתinfo@2-parents.co.il   ורק לאחר קבלת אישור ביטול מאת מנהל האתר יכנס לתוקף הביטול האמור והלקוח יהיה זכאי להחזר מלא של התמורה ששולמה על ידו. ההחזר יבוצע באופן שיפורט על ידי מנהל האתר באישור הודעת הביטול, כמפורטת לעיל.

מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, בגין השתתפות בכנסים שמוצעים ללקוחות האתר ולקהל הלקוחות של "בשביל ההורות"  לרבות ומבלי להגביל השתתפות בהרצאות ו/או בסדנאות ו/או בקורס (להלן:"הפעילות הייעודית"), לקוח יהיה זכאי לביטול השתתפותו והשבה של התמורה ששולמה על ידו בכפוף לאישור שיינתן על ידי מערכת האתר ורק באם בקשת הביטול תימסר בכתב למנהל האתר בכתובתinfo@2-parents.co.il , בתוך 14 ימים ממועד ביצוע התשלום.

יובהר כי באם בקשת ביטול הפעילות הייעודית  נתקבלה אצל מנהל האתר בפרק זמן הנמוך מ- 10 ימי עסקים, בטרם תחילת מועד הפעילות הייעודית (נשוא הביטול)  אזי המשתתף יחויב בדמי ביטול בסך של 50% מעלות הכרטיס. אולם ככל והבקשה נתקבלה אצל מנהל האתר במועד בו החל מועד הפעילות הייעודית ביטול ההשתתפות אינו אפשרי והדבר יגרור את חיוב המשתתף בעלות מלוא הפעילות הייעודית, וזאת בהתאם  לקבוע בסעיף 6 א’ (8) בתקנות לחוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה)  התשע”א-2010.למען הסר ספק , "בשביל ההורות"  שומרת על זכותה לעדכן בכל עת את תנאי מדיניות הביטול ו/או את תחולתם והן שומרת על זכותה בהתאם לשיקול דעתה לסטות מתנאי המסגרת המפורטים לעיל בעניין זה.

מדיניות פעילות – שותפי השקה

"בשביל ההורות"  עשויה להציע, מעת לעת, לקהל לקוחותיה פעילות של שותפי השקה.

בפעילות זו נקבע כי  לקוח ו/או כל צד שלישי כפי שיוגדר על ידי "בשביל ההורות"  יהיה זכאי לתמורה, בגובהה שיקבע מראש, בגין הפניה ורישום בפועל של צד שלישי למגוון המוצרים ו/או השירותים המוצעים מבית "בשביל ההורות".

יובהר כי בין שותפי ההשקה עשויים להימנות, הן בוגרי הקורסים של "בשביל ההורות"  ואף צדדים שלישים שאושרו על ידי "בשביל ההורות"  כזכאים לתמורה בגין פעולות הקידום והשיווק שבוצעו על ידם שגרמו למימוש של עסקת מכירה לאילו מהמוצרים ו/או השירותים של "בשביל ההורות"  וכל זאת בכפוף לתנאי מדיניות של שותפי ההשקה כפי שיוגדרו על ידי "בשביל ההורות".

למען הסר ספק יובהר כי גובהה התמורה לה יהיה זכאי מי שהוגדר ואושר כשותף השקה לרבות כל תנאי הקשור לזכאותו ו/או להעדר זכאותו יהיה כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של "בשביל ההורות"  ולזכותה של הנ"ל לעדכן ו/או לשנות תנאים אלו מעת לעת.

כנסים וסדנאות – תנאי מסגרת

להלן הצהרות והתחייבויות אשר יחולו על קהל המשתתפים בכנסים שיערכו מעת לעת , מבית "בשביל ההורות", אם בתמורה ו/או ללא.

משתתף בכל סדנא ו/או התכנסות מכל סוג המוצעת מבית "בשביל ההורות" מאשר ומתחייב כדלקמן:

 1. אני מאשר\ת את הסכמתי להשתתף בתכנית ו/או בהתכנסות שתערך מבית "בשביל ההורות" בהתאם להנחיות ונהלים שנמסרו לי על ידי "בשביל ההורות" ו/או על ידי כל גורם מטעמה (להלן: "הכנס\ים ; התכנית בהתאמה ") .
 2. הנני מאשר\ת כי הובא לידיעתי כי במסגרת התכנית ו/או הכנס\ים עשויים להיערך צילומים (לרבות צילומי סטילס ו/או וודאו) על ידי "בשביל ההורות"   ו/או על ידי כל גורם מטעמה והנני מאשר את השתתפותי בצילומים כאמור ובחתימתי מאשר ל"בשביל ההורות" ו/או לכל גורם מטעמם לעשות שימוש בצילומים כאמור ו/או בכל חלק מתוצרי הצילומים האמורים בכל מוצר של "בשביל ההורות"  ו/או פלטפורמה ו/או אופן שיהא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של "בשביל ההורות"  באם תחליט לעשות בהם שימוש (להלן: "הצילומים") , וכן כי אין ולא תהיינה לי כל תביעות, טענות, דרישות ו/או זכויות קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים ו/או מבצעים כלשהן (ככל שתחולנה), בקשר לצילומים ו/או לכל שימוש סביר ומקובל בהם לרבות ומבלי להגביל במסגרת כל פעולות קידום ו/או יח"צ לכל התכניות ו/או הפעילויות ו/או הכנסים מבית "בשביל ההורות"
 3. הנני מתחייב בזאת להשתתף בכנס ו/או בתכנית בהתאם לאמור להלן ולאמור בתקנון הפעילות כפי שיפורסם באתר הבית של "בשביל ההורות" ויעודכן מעת לעת.
 4. הנני מאשר ל"בשביל ההורות" ו/או לכל גורם הפועל מטעמה, לערוך את הצילומים ולעשות שימוש בצילומים ו/או בחלקים מהם במסגרת כל פעילות ו/או תכנית ו/או מוצר המשווק באמצעות "בשביל ההורות"  , הכול לפי שיקול דעתם המקצועית הבלעדית, ובסבירות כי יכול שכלל לא יעשה כל שימוש בצילומים.
 5. הנני  מייפה בזאת באופן בלתי חוזר את כוחם של הגב' ליאת רוקח זמרוני ו/או "בשביל ההורות"  ו/או כל גורם מורשה הפועל מטעמם להשתמש בשמי, צילומיי, תמונתי, והביוגרפיה שלי לצרכיי פרסום ו/או יחסי ציבור של התוכנית ו/או הכנס בו אשתתף לפי שיקול דעתם הבלעדי ובלבד שכל שימוש כאמור יעשה בצורה מכובדת ונאותה ולא יהיה בה בכדי לפגוע במעמדי דמותי ושמי הטוב .
 6. הנני מאשר כי מלוא זכויות הקניין הרוחני, ובכלל זה, זכויות השידור ו/או ההפצה של הצילומים יהיו בבעלותם הבלעדית של "בשביל ההורות" ו/או הגב' ליאת רוקח זמרוני   אשר יהיו רשאים להביא לשידורם ו/או הפצתם במלואן ו/או בחלקן, בין אם בעצמה ו/או באמצעות אחרים, בכל מדיה (לרבות ומבלי למעט, כבלים, לווין, וידאו, אינטרנט, תקשורת סלולרית) במספר בלתי מוגבל של שידורים. הריני מצהיר ומתחייב כי אין ולא תהיינה לי נגד "בשביל ההורות"  ו/או נגד ו/או הגב' ליאת רוקח זמרוני  כל דרישות ו/או זכויות לקבלת תמלוגים מאיזה סוג שהוא.

אתרים של צדדים שלישיים

במסגרת האתר ו/או השירותים המוצעים בו, ייתכן ויוצגו קישורים לאתרים אחרים שברשת ו/או לזירות מקוונות אחרות והן תתכן הפניית קישורים לאתר ו/או לשירותים המוצגים בו באמצעות אתרים ו/או זירות מקוונות אחרות. יובהר כי ייתכן והאתרים המפנים ו/או המופנים האמורים לעיל אינם בשליטה ו/או בפיקוח ו/או בבעלותה של "בשביל ההורות"   ומשכך אין ל"בשביל ההורות"  ו/או מי מטעמה ולא תהיה לה כל אחריות בדבר תקינותם ו/או חוקיותם ו/או אבטחתם של ההפניות ו/או האתרים הנ"ל ולא תהיה לכל משתמש ו/או גולש באתר כל טענה ו/או דרישה כנגד "בשביל ההורות"   ו/או מי מטעמה בקשר לכל עניין הקשור ו/או הנגזר מההפניות הנ"ל. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ל"בשביל ההורות"  אין ולא תהיה כל אחריות לתקינותם של הקישורים המפנים ו/או המופנים ואין לה ולא תהיה לה כל אחריות למידע ו/או לכל תוכן מכל סוג המוצג בהם, לשירותים המוצעים במסגרתם ו/או אבטחתם ו/או למדיניות הפרטיות ו/או או לנהלים הקשורים להקפדה על זכויות הנהוגים באתרים אלה. מנהל האתר לא תשא בכל חבות מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם באתרים אלו או באתרים המקושרים לאתרים אלו. לפיכך, בעשיית שימוש באתר זה הנך מוותר כלפי הנהלת האתר ו"בשביל ההורות" על כל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר אשר מקורו מצדדים שלישיים.

תוכן ורישיונות שימוש בתוכן

בהסכם זה הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כי ידוע לך כי האתר ו/או השירותים המוצעים בו מכילים תוכן ו/או מידע אשר הנו קניינה הרוחני של "בשביל ההורות" ו/או מי מטעמה ומלוא הזכויות בו הינן קניינם של "בשביל ההורות" ו/או מי מטעמה ושלהם בלבד. לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, התמונות, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה של הנהלת האתר בלבד ו/ או של צדדים שלישיים מורשים אחרים. זכויות אלה חלות בין היתר על שמות המותג "בשביל ההורות", סימני המסחר המופיעים באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הסמלים המסחריים בו, עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, וכיו"ב ובכל תוכן אחר הכלול באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם כי הקניין הרוחני הנדון בסעיף זה חל על כל תוכן ו/או המידע לרבות אך מבלי למעט תוכן המוגן בידי זכויות יוצרים ו/או זכויות סימני מסחר ו/או סמני שירות ו/או פטנט ו/או זכויות של סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים ו/או כל זכות קניינית אחרת המגנות על קניינה הרוחני של "בשביל ההורות"   ו/או מי מטעמה לרבות אך מבלי להגביל, זכויותיה המוסריות, זכויותיה לפרסום ו/או לפרטיות וזאת בנוסף לכל זכות אחרת על פי כל דין ו/או בכל טריטוריה באשר תהא קיימת ו/או תתקיים בעתיד.

אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, לשווק, לתרגם, להציג בפומבי, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור, למכור, להשכיר, להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה או לעשות כל שימוש מסחרי בכל חלק באתר, לרבות תמונות, קבצים גראפיים, טקסטים וכדומה בין על ידך ו/או מי מטעמך ו/או באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי ללא קבלת הסכמה בכתב מהנהלת האתר או מבעלי הזכויות האחרים.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

הנך מתחייב/ת להקפיד הקפדה יתירה על הגנת קניינה הרוחני הנ"ל של "בשביל ההורות"   ולהימנע מכל פעולה שעשויה להפר את זכויות הבעלות של "בשביל ההורות"   בקניינה הרוחני כמוזכר לעיל.

על אף בעלותה של "בשביל ההורות"   ו/או מי מטעמה בזכויות הקניין הרוחני מכל סוג בתכנים ו/או במידע המוצגים באתר ו/או הנכללים במסגרת השירותים המוצעים בו כמפורט לעיל, "בשביל ההורות"   נותנת בזאת למשתמשי האתר רישיון לשימוש אישי בלתי מוגבל בזמן ו/או במקום, אשר אינו נותן למשתמש ואין לפרשו כנותן למשתמש רישיון לשימוש בלעדי (exclusive) בתוכן ו/או במידע הנ"ל.

רישיון השימוש הנ"ל הניתן הנו אישי ואינו ניתן להעברה לכל צד שלישי ורישיון זה אינו מתיר כל אופן של שימוש מסחרי בתוכן ו/או במידע של "בשביל ההורות"  ו/או מי מטעמה על ידי המשתמש ו/או הגולש ו/או מי מטעמם ואסורה על פיו  כל שימוש שמהווה ו/ו העשוי להוות הפרה של הוראותיו של הסכם זה ו/או של דיני קניין רוחני ביחס לקניינה של "בשביל ההורות"   המצוי כאמור באתר ו/או בשירותים המוצעים במסגרתו ו/או אשר יוצעו על ידי הזדמנויות לצמיחה  בכל עת בעתיד.

למען הסר ספק מובהר כי במסגרת הרישיון הנ"ל הנך מורשה באופן אישי בלבד לעשות בו שימוש למטרות הקשורות לשימושך באתר ו/או בשירותים המוצעים בלבד ולשם כך בלבד ולפיכך אינך מורשה  לערוך את התוכן ו/או לשנותו ו/או לעבדו ו/או להפיצו והכל בכפוף לכיבוד האיסור המוחלט למכור ו/או להשכיר ו/או לעשות כל פעולה מסחרית בתוכן ו/או במידע הנ"ל ללא קבלת הרשאתה המפורשת מראש ובכתב של "בשביל ההורות"   ו/או של מי מטעמה במעמדם כבעליו החוקיים של התוכן ו/או המידע הנ"ל.

הנך מאשר/ת את התחייבותך כי לא תפר בכל אופן שיהיה את זכויותיה של "בשביל ההורות"   ו/או כל צד שלישי אשר הנו בעליו החוקיים זכויות הקניין בתוכן ו/או במידע המצוי באתר ו/או בשירותים המוצעים בו ולא תעשה כל פעולה האסורה על ידי דיני הקניין למעט אם ברשותך כאמור לעיל הרשאה מפורשת לעשיית פעולה אסור מאת בעליו החוקיים של בעל הקניין.

 

יודגש כי מעצם טבעו סעיף זה יעמוד על קנו ויישאר בתוקף אף אם תבוטלנה הוראות אחרות הגלומות בהסכם זה ו/או הנ"ל יבוא על סיומו ו/או יבוטל חשבון המשתמש שלך ו/או תחסם גישתך אליו לכל פרק זמן בידי "בשביל ההורות"   ו/או מי מטעמה  ו/או תופסק פעילותך באתר מכל סיבה שתהא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מנהלת האתר.

קניינם הרוחני של צדדים שלישים

מובהר כי "בשביל ההורות" מכבדת ומקפידה הקפדה יתירה על כללי זכויות יוצרים ודיני קניין רוחני באשר יהיה סוגם בדבר כל תוכן ו/או המידע המצוי באתר ו/או בשירותים המוצעים בו לרבות כל זכות קניינית דומה הקשורה ו/או הנגזרת מדיני קניין רוחני ומשכך חלה עליך כגולש ו/או משתמש האתר החובה לכבד חוקים וכללים אלו ולהימנע בתכלית האיסור להפר בכל אופן את זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישים.

"בשביל ההורות"   שומרת על זכותה להסיר בכל עת תוכן שקיים בגינו חשש כי הנו מפר כל זכות קניינית של צדדים שלישים הנקשר לאתר ו/או לשירותים המוצעים במסגרתו וקיומה של הפרת זכויות כאמור תהווה עילה להפרה של הסכם זה על ידי המשתמש הקשור להפרה כאמור.

בנסיבות בהם קיים בידי "בשביל ההורות"   חשש להפרה כאמור הנ"ל שומרת על זכותה להפסיק לאלתר את פעילותך באתר ו/או להסיר בכל עת את חשבון המשתמש שלך ו/או למנוע את גישתך לאתר ו/או לחשבון המשתמש שלך לתקופה קצובה או לא קצובה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של "בשביל ההורות"  . הנך מוותר/ת וויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה נגד "בשביל ההורות"   הקשורה ו/או הנגזרת לפעולת הסרה כאמור ו/או להפסקת פעילותך באתר לרבות ביטול ו/או מניעת גישה כאומר לעיל לחשבון המשתמש שלך בגין חשש לקיומה של הפרת זכויות קניין רוחני.

בנסיבות בהן לטעמך הופסקה בשגגה על ידי "בשביל ההורות"  פעילותך באתר ו/או בקבוצת הפייסבוק ו/או הוסר חשבון המשתמש שלך בשל עניין הקשור להפרת זכויות קניין רוחני על ידך הנך רשאי להפנות הודעה למנהל האתר "  בכתובת  דוא"ל info@2-parents.co.il ולנמק את טעמך לביטול החלטתה של "בשביל ההורות"   והנ"ל תערוך בדיקה לבחינת טענותיך.

סיום פעילות

"בשביל ההורות" שומרת על זכות לסיים ו/או לבטל בכל עת את גישתך לאתר ו/או לכל חלק ממנו לרבות אך מבלי למעט גישתך לחשבון המשתמש שלך וזאת בכל עת ומכל טעם אם לתקופה קצובה או לאו והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של "בשביל ההורות"   ומבלי חובתה לנמק את החלטתה בעניין לרבות מבלי חובתה להודיעך בכל דרך שתהא בטרם ביצוע פעולת סיום ו/או ביטול כאמור.

אם ברצונך לסיים את פעילותך באתר ו/או לבטל את חשבון המשתמש שלך עליך לעשות זאת בהתאם להנחיותיה ולהרשאותיה של "בשביל ההורות" בכפוף לבקשה שתומצא למנהלת האתר.

פעולת ביטול ו/או סיום של גישתך לאתר ו/או לשירותים המוצעים בו לרבות ביטול ו/או סיום ו/או מניעת גישה לחשבונך האישי אם בוצע על ידך בהרשאת "בשביל ההורות"   ו/או בשל החלטתה של "בשביל ההורות"   בכל מקרה אינה מקימה לך כל זכות אוטומטית להשבת כספים מ"בשביל ההורות"  ו/או החזר של כל סכום אשר שולם על ידך ל"בשביל ההורות" ו/או למי מטעמה.

למען הסר ספק יובהר כי בשל אופיים של המוצרים הדיגיטלי המוצעים על ידי  "בשביל ההורות", ונוכח זכותו של הרוכש לשמור ו/או לאחסן ו/או להעתיק את המידע ו/או התוכן שנרכש במסגרת המוצרים הנ"ל באמצעים דיגיטלים, לא תחול על התכנים ו/או המוצרים הנ"ל זכות הביטול ו/או ההשבה כמפורטת בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א – 2010  וכל זכות לביטול תהא בהתאם לכללים המפורטים בתקנון זה ו/או בהתאם למדיניות של  "בשביל ההורות"  ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לסטות מהסכמות אלו. ככל שתבחר לעשות כן בנסיבות ייחודיות .

המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ

למען הסר ספק יובהר כי אין לראות בכל מידע ו/או תוכן מכל סוג המועבר באתר "בשביל ההורות" בכתובת  https://www.2-parents.co.il/  ו/או באמצעות הכנסים ו/או הסדנאות ו/או במסגרת קבוצת הפייסבוק ו/או באמצעות כל מענה המועבר באמצעות כל גורם מורשה הפועל מטעם "בשביל ההורות"  בכל פלטפורמה, באמצעותה תפעל "בשביל ההורות" , בכל עת בעתיד לרבות ומבלי להגביל באמצעות מענה במיילים, כתחליף לייעוץ ,המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישים של מקבל המידע ומשכך אין להסתמך עליו כייעוץ הניתן על ידי מומחה בתחום ייעודי.

המידע ו/או התוכן המועברים על ידי כל  גורם המורשה לפעול מבית "בשביל ההורות"  בכל פלטפורמה שתהא (לרבות ומבלי להגביל במסגרת התכנסויות פיזיות ) אינו בא במקום ייעוץ ואין לפעול על פיו, לשם ביצוע התקשרויות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי מתאים ע"י מומחים ייעודיים.

השימוש במידע, בנתונים ובפרטים המובאים על ידי "בשביל ההורות"  ו/או על ידי מי מנציגיה ו/או שילוחיה הינו על אחריותו הבלעדית של מקבל והנ"ל מוותר על כל טענה ו/או דרישה נגד "בשביל ההורות" ו/או נגד מנהלת האתר ו/או כנגד כל גורם המורשה לפעול מטעמה בגין כל עניין הקשור להסתמכותו של הטוען ו/או הדורש על המידע כמידע אשר על בסיסו מומשו התקשרויות ו/או בוצעו עסקאות וכל אלו יהיו על אחריותו של מקבל המידע בלבד.

אחריות

"בשביל ההורות"  ו/או מי מטעמה לרבות אך מבלי למעט, מנהליה, שלוחיה, סוכניה, חליפיה,  כיו"ב לרבות צדדים אשר נשכרו על ידה לצורכי קידום של פעילותה באתר ו/או בשירותים המוצעים זו, לא יישאו בכל אחריות בגין כל נזק אשר יכול וייגרם למשתמש ו/או לגלוש ו/או לכל צד שלישי בכל דרך כתוצאה מן השימוש באתר ו/או השירותים המוצעים בו ו/או פעילות של "בשביל ההורות"   בכל מובן שיהיה לרבות אך מבלי למעט בגין טענות בדבר הסתמכות על תכני האתר כתכנים אשר גרמו לכל הטעיה ו/או נזק.

בשימושך באתר הנך מאשר כי ידוע לך כי לא ניתן להתאים האתר לצרכיו של כל אדם ואדם. על כן לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או "בשביל ההורות"  בגין תוכנו ו/או אי התאמתו לצרכיך ודרישותיך.

השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של השירותים ו/או התכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי הגולש. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

ידוע למשתמש כי תכנים המוצגים באתר בכלל, ותכנים שמקורם במשתמשים אחרים בפרט, אינם בגדר ייעוץ מקצועי. "בשביל ההורות" ומנהל האתר אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.

מובהר כי "בשביל ההורות"   ו/או מי מטעמה איננה ערבה בכל אופן שיהיה ו/או מתחייבת לאמינותו ו/או תקינותו ו/או כל טיב אחר של תוכן אשר הועלה על ידי משתמש או לכל חומר שיפורסם בכל כתובת במסגרתה הנ"ל פועלת לרבות ומבלי להגביל בעמוד הפייסבוק בידי כל צד שלישי.

מובהר כי ידוע למשתמש ו/או לגולש באתר כי על אף מאמציה של "בשביל ההורות"   ו/או מי מטעמה לספק חווית משתמש בטיב איכות משובח החף מכל בעיות תפעול מכל סוג בכל הקשור לאתר ו/או לשירותים המוצעים בו, "בשביל ההורות"   איננה מתחייבת כי לא יהיו באתר אם בשלמותו ו/או כל חלק ממנו תקלות מכל סוג לרבות אך מבלי להגביל תקלות טכניות מכל סוג, תקלות הנגזרות מבעיות אבטחה של האתר חדירות של ווירוסים, אי זמינות של האתר, הורדתו הזמנית לצורכי שדרוג, ביצוע עבודות תחזוקה ו/או תיקון של תקלות, ירידת האתר בשל עומסי יתר בשרתים הרלוונטיים ו/או כל כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדש שאינו בשליטתה לרבות כתוצאה מתקלה בתקשורת כגון אינטרנט ו/או טלפון ו/או פקסימיליה  וכל הנ"ל עשויים לקרות במהלך הפעילות התקינה של האתר ולא תופנה נגד "בשביל ההורות" ו/או מנהלת האתר ו/או מי מטעמה  כל טענה ו/או דרישה בעניין תקלות כאמור.

הגנת הפרטיות

"בשביל ההורות"  מקפידה על כללי הגנת הפרטיות ופועלת בנוגע למידע המופיע באתר בהתאם לקבוע בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 משכך מדיניות הגנת הפרטיות המופיעה באתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.  הנהלת האתר תהא רשאית לשנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי את נהלי הגנת הפרטיות הנהוגים בה.


הסכמתך לקבלת דיוור אלקטרוני ומסרונים

הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כי שימושך באתר מעיד על הסכמתך לקבל מ"בשביל ההורות"  ו/או מי מטעמה כל סוג של מידע לרבות אך מבלי למעט בדיוור אלקטרוני מסוג התכתבויות, הודעות ו/או באמצעות מסרונים (להלן:" הדיוור הישיר") בדבר השירותים ו/או בדבר פעילותך באתר ו/או דברי פרסומת והנך נותן את הסכמתך לקבלת כל דיוור אלקטרוני ו/או הודעות באופן המוזכר בסעיף זה. הנך מצהיר בזאת, כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982, כנגד "בשביל ההורות" ו/או מנהלת האתר  ו/או מי מטעמה בגין קבלת החומר השירותי ו/או הפרסומי האמור באמצעות הדיוור הישיר.

למען הסר ספק יובהר כי באם ברצונך לבטל את הסכמתך לקבלת ההודעות והמידע בין היתר באמצעות הדיוור הישיר לעיל הנך נדרש להתנתק בכל אופן משימוש על ידך ו/או באמצעות מי מטעמך באתר ו/או בשירותים המוצעים זו ולשלוח הודעה כתובה למנהלת האתר לפינ הינך מסרב לקבלת הדיוור הישיר.

יודגש כי העברת הודעה למשתמש בידי "בשביל ההורות"   ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמה כאמור בסעיף זה תחשב שנתקבלה על ידי הנמען תוך 24 שעות ממועד המשלוח והנך מוותר/ת על כל טענה בדבר אי המצאתה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנגזר לעניין זה.


שונות

המחאת זכויות – "בשביל ההורות"  רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון פעילות זה, כולן או חלקן, לכל צד ג' שהוא בארץ ו/או בעולם ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של הסכם זה.

למשתמש ו/או לכל צד החלים עליו תנאי תקנון זה שאיננו "בשביל ההורות"   ו/או מי מטעמה אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של "בשביל ההורות"  ומנהל האתר  במפורש ובכתב.

בנוסף, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי ברורים לך אופן השירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר ו/או בכל דומיין אחר הקשור באתר אם בשלמותו ו/או בכל חלק ממנו ותנאי תקנון זה מאושרים על ידך מרצונך החופשי.

"בשביל ההורות" ומנהל האתר   רשאית לערוך בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי שינויים בתקנון פעילות  זה ו/או במסמך המפרט את מדיניות "בשביל ההורות"   בדבר הגנה על הפרטיות לרבות בכל חלק ממנו ו/או באופיים ו/או בגרסתם של השירותים המוצעים בו וזאת מבלי כל חובה מצד "בשביל ההורות"   להודיע מראש ו/או בדיעבד בכל אופן בדבר ביצוע שינויים כאמור. יובהר כי "שינויים" בסעיף זה כוללים שינויים מכל סוג  לרבות ומבלי להגביל מחיקה, הוספה, השמטה, עיבוד וכיו"ב.

על כל תנאיו של תקנון זה ,  היחסים בינך לבין "בשביל ההורות"   ו/או מי מטעמה יחולו באופן בלעדי חוקיה של מדינת ישראל.

הצדדים קובעים את בית המשפט במחוז מרכז  בישראל כבית המשפט המוסמך לדון בינם לבין עצמם בכל עניין הנובע מחוזה זה.

מובהר בזאת כי בנסיבות בהן לאחר מועד אישורך על תקנון זה , יתגלה כי כל הוראה מהוראותיו מנוגדת בחלקה או במלואה לדין הקיים החל בהתאמה על עניין זה, מוסכם כי הדבר לא ישפיע על תוקפם של שאר ההוראות בתקנון זה. בנסיבות כאמור, "בשביל ההורות"   תפרסם נוסח הוראה אשר תחליף את אותו החלק המנוגד לחוק החל. הוראה זו תשקף, במידת האפשר, את מטרות אותו החלק המנוגד לחוק החל.